Klauzule informacyjne

Klauzula umowy 

OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – UMOWY

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celu  i środkach  przetwarzania Państwa danych osobowych, jest:

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Dziecka  Catharina” Nowe Siodło 73A, 58-350 Mieroszów, tel./fax 74 880 0110

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 601822371, iod@bajan.com.pl

Jakie dane przetwarzamy  i jaki  jest cel przetwarzania oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych ?

Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, adres
email, numer NIP, PESEL, REGON, PKD, wykonawcy lub innego kontrahenta oraz ich pracowników i personelu wyznaczonego do kontaktu lub realizacji umowy (pracowników/ zleceniobiorców/ podwykonawców).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o której mowa powyżej, jej rozliczenia i kontroli dokonywanych przez uprawnione organy na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy cywilnoprawnej,
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych oraz obowiązek ewidencjonowania liczby przepracowanych godzin,
 3. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na nas przepisami prawa.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia ?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeśli nie zachodzą inne przesłanki prawne.

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem  Państwa danych osobowych do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw trzecich  – spoza UE?

Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) ?

Nie

KLAUZULA INFORMACYJNA  RODZICE/OPIEKUNOWI PRAWNI
I PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE

Zgodnie z art. 13 ust.1 w zakresie danych zebranych od osoby oraz 14 ust. 1 w zakresie danych zebranych od innych osób  zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych  jest Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Dziecka  Catharina” Nowe Siodło 73A, 58-350 Mieroszów  tel./fax 74 880 0110
 2. Inspektorem ochrony danych   jest Janusz Malinowski.,  dane kontaktowe: e-mail – iod@bajan.com.pl  telefon 601822371
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych są regulacje:  Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji obowiązków ciążących na administratorze, zadań statutowych – celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  3. w celu prowadzenia konkursów, realizacji projektów edukacyjnych i innych akcji związanych z działalnością Domu dziecka oraz promocji na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w przypadku wyrażenia osobnej zgody na takie przetwarzanie
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 9. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator,
 10. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 11. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 12. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 13. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres Administratora zgodnie art. 17 RODO
 14. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
 15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów o których mowa w pkt. 3) lit. a i b jest obowiązkowe.
 16. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. 

KLAUZULA INFORMACYJNA  REKRUTACJA

Zgodnie z art. 13 ust.1 w zakresie danych zebranych od osoby oraz 14 ust. 1 w zakresie danych zebranych od innych osób  zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

informuję, iż:

I Administrator Danych

 1. Administratorem danych osobowych  jest  Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Dziecka  Catharina” Nowe Siodło 73A, 58-350 Mieroszów  tel./fax 74 880 0110
 2. Inspektorem ochrony danych   jest Janusz Malinowski.,  dane kontaktowe: e-mail – iod@bajan.com.pl  telefon 601822371

II Cele, podstawy prawne

 1. Dane osobowe Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:
  1. na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt f RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  1.  jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych W swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), również do celów przyszłych rekrutacji przez 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

III Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe nie są udostępniane innym administratorom.

IV Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane  osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujaw­nione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żąda­nia sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługu­jących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwa­rzania (art. 15 RODO);
  1. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  1. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie­prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  1. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów prze­twarzania (art. 17 RODO);
  1. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   1. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   1. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   1. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwier­dzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wo­bec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for­macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do­starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  1. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w praw­nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytu­acją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania da­nych w tych celach (art. 21 RODO).
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować ­się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa  i w jakim zakresie chce skorzystać.

V Prezes Urzędu Danych Osobowych

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia w następujący sposób:
  1. Listowanie ul. Stawki 2, 00193 Warszawa
  1. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt;
  1. telefonicznie: (22) 53103 00.